خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

پست شماره 8

  امِـِـِـِروز رفــْـْـْـْـــتـــمـ ابــزار فــّـّـّروشـــــيـ

  گــــفــــتــِـِـِـم ســــيــّـّـّـّمّـّ ّمــــيـــخــــــوامـ

  گفتـــْـْـْـْـْـْـ خــــُـُـُـُـاردار؟؟؟

  گـــــفــــــتمـــ نــــهـ تـــــاخـــ*ـــيــــ*ــري

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  نــَـَـَـَمَـَـَـَـَـَيدوـــنمــــــ چـــَـــكـــُــشـ

  اَز كــُجاشـ دَراُوُرد پـَـــرتـــــ كـــَـرد بــــي پــّـّـّـّـّدر...

   

   

  شـِـــيــــخـ گــُـــفــــْــتـــْـ

  دَر بـــِــهــِــشـْـــتـــْـــ شــَــــرابـــْــهاييــ وُجـــــــود دارَد

  كِهـ مــُـــــومــِــــنـــانـ هــَـــرچــِـــقــَــدْر اَز آــنـ بــِـــنــــوشــَــنـْد

  مــَــــســـْـتـ نــِــمــــيــــشــَـونــــْـد...

  مـــُـــريــــــديـ پــــُــــرســــــــيد:

  يــــآ شــِــــــيخ!پـــَــــس چــــــِـرآ مـــــيـنـوشـَـنـد؟؟

  شِـيـْــخـ ســـَـر خـــــود رآ خــــآرآنـــْـد

  اَنـــدَكـيـ بـــْــا ريـــشـْــهـــايـ خــُـود بـازيـ كـــَـرد

  وَ سـِـپــَـسـ فــَـــرمـــــود:

  تــــو اَگـــِــهـ زِر نــَـــزَنـــيـ كــَـسيـ نـِمـيـگـِـهـ لــالــْـْـْـيـ...!!!

   

   

   

   

   


  این مطلب تا کنون 10 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : ,
  پست شماره 8

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر